VLOŽNÉ

Vložné na konferenci je stanoveno ve výši 2500 Kč a zahrnuje organizační výdaje, jeden výtisk sborníku plných textů a drobné občerstvení v průběhu konference. V případě neúčasti registrovaného účastníka se vložné nevrací, je však možné vyslat náhradníka.

Ubytování v průběhu konference si účastníci konference zajišťují sami (viz sekce Ubytování).

Hlavní jídla v průběhu konference (podávané přímo v konferenčním sále), stejně jako účast na čtvrtečním společenském večeru a na doprovodném programu v podobě páteční exkurze na Mladějovskou průmyslovou dráhu jsou zpoplatněny nad rámec vložného. V případě zájmu – vyjádřeném v registračním formuláři (viz sekce Registrace) – budou příslušné poplatky připočteny k vložnému.

Vložné spolu s případnými dalšími poplatky uhraďte bezhotovostním převodem na účet Asociace strojních inženýrů ČR, Klubu Česká Třebová vedený u ČSOB, a.s., a to nejpozději do 30. 6. 2017 v případě aktivní účasti, resp. 15. 8. 2017 v případě pasivní účasti. Podrobné údaje o platbě Vám budou zaslány na základě vyplnění registračního formuláře.

Vložné spolu s případnými dalšími poplatky je možné zaplatit taktéž hotově při prezenci, avšak v tomto případě bude účtováno vložné zvýšené o 10 %.


XXIII. konference s mezinárodní účastí Současné problémy v kolejových vozidlech, 20. — 22. 9. 2017, Česká Třebová