PŘÍSPĚVEK

Pokud máte zájem prezentovat na konferenci svůj vlastní příspěvek, zaregistrujte se nejpozději do 15. 5. 2021 prostřednictvím on-line formuláře na stránkách konference, kde uveďte mj. i stručnou anotaci Vašeho příspěvku (zhruba 150 slov). Pokud má příspěvek více autorů, přihlašuje tento příspěvek pouze jeden z nich (odpovědný autor), který jména ostatních spoluautorů uvede v příslušném poli formuláře.

O přijetí příspěvku rozhodnou odborní garanti konference. Toto rozhodnutí Vám zašleme nejpozději do 20. 5. 2021 na e-mailovou adresu odpovědného autora.

Předpokládá se, že odpovědný autor bude příspěvek osobně prezentovat na konferenci. Příspěvky přijaté do programu konference budou prezentovány v přednáškovém sále formou přednášky v délce trvání cca 15 až 20 minut (bude upřesněno na základě skladby programu konference). Přednášející budou mít k dispozici notebook s presenterem, dataprojektor, plátno a mikrofon. Jednacími jazyky konference jsou čeština a slovenština.

Nabízíme také možnost prezentovat svůj příspěvek formou posteru v posterové sekci. V případě, že preferujete prezentaci příspěvku formou posteru, zaškrtněte tuto volbu v registračním formuláři. Pro potřeby prezentování posterů budou k dispozici stojany o rozměrech cca 700x1000 mm.

V rámci konference bude vydán tištěný sborník příspěvků s přiděleným ISBN obsahující plné texty recenzovaných příspěvků. Plný text příspěvku o rozsahu maximálně 8 stran musí být připraven v předepsaném formátu pomocí šablony v MS Wordu, kterou si můžete stáhnout zde. Plný text příspěvku může být napsán v jazyce českém, nebo slovenském; je však možné sepsat jej i v angličtině (i v takovém případě však musí být doplněn názvem, anotací a klíčovými slovy v češtině). Plný text příspěvku je nutné zaslat nejpozději do 15. 6. 2021 na e-mailovou adresu: Tomas.Michalek@upce.cz.

Sborníky příspěvků z předešlých ročníků konference Současné problémy v kolejových vozidlech, konaných v letech 2013, 2015, 2017 a 2019 střídavě v České Třebové a v Žilině, se organizátorům podařilo zařadit do databáze Web of Science společnosti Clarivate (původně Thomson Reuters). Vzhledem k tomu, že budeme usilovat o zařazení konferenčního sborníku do této databáze i v letošním roce, žádáme autory, aby při přípravě plných textů svých příspěvků pečlivě dbali všech pokynů uvedených v šabloně pro příspěvky.

Pokud by s ohledem na epidemickou situaci nebylo možné v předpokládaném termínu konferenci uspořádat, bude pouze vydán sborník příspěvků, který bude přihlášeným účastníkům zaslán poštou. S uspořádáním on-line varianty konference nepočítáme.


XXV. konference s mezinárodní účastí Současné problémy v kolejových vozidlech, 15. — 17. 9. 2021, Česká Třebová