VLOŽNÉ

Vložné na konferenci je stanoveno ve výši 3 500 Kč a zahrnuje účast na konferenci, jeden výtisk sborníku plných textů příspěvků, obědy ve dnech 15. a 16. září, účast na společenském večeru dne 16. 9. a drobné občerstvení v průběhu konference. V případě neúčasti registrovaného účastníka se vložné nevrací, je však možné vyslat náhradníka.

Obědy ve dnech 15. a 16. září, stejně jako účast na společenském večeru dne 16. 9., jsou sice zahrnuty do vložného, avšak v registračním formuláři, prosím, vyznačte, zda o ně máte zájem, abychom mohli obědy a raut dostatečně dimenzovat.

Účast na doprovodném programu v podobě páteční exkurze do Muzea starých strojů a technologií v Žamberku je zpoplatněna příplatkem 300 Kč nad rámec výše uvedené částky. V případě Vašeho zájmu o účast na exkurzi, vyjádřeného v registračním formuláři (viz sekci Registrace), bude příslušný poplatek zahrnut do vložného.

Ubytování v průběhu konference si účastníci konference zajišťují sami (viz sekci Ubytování).

Vložné, prosím, uhraďte bezhotovostním převodem na účet Asociace strojních inženýrů ČR, Klubu Česká Třebová, vedený u ČSOB, a.s., a to nejpozději do 15. 6. 2021 v případě aktivní účasti, resp. 20. 8. 2021 v případě pasivní účasti. Podrobné údaje o platbě Vám budou zaslány na základě vyplnění registračního formuláře.

Vložné je možné zaplatit taktéž hotově při prezenci, avšak v tomto případě bude účtováno vložné zvýšené o 10 %.

Pokud by s ohledem na epidemickou situaci nebylo konání konference v předpokládaném termínu možné, bude s ohledem na cíle a poslání konference pouze vydán sborník příspěvků, který bude přihlášeným účastníkům konference zaslán poštou. Vložné by bylo v takovém případě sníženo na 1200,- Kč a přeplatek po dohodě vrácen účastníkům.


XXV. konference s mezinárodní účastí Současné problémy v kolejových vozidlech, 15. — 17. 9. 2021, Česká Třebová